In het kort

Voor partners en klanten ontwikkelt StraTopo al jarenlang data analyse en visualisatie modules die inzicht geven in de wisselwerking tussen mobiliteit en ruimte. Routering technologie is gecombineerd met onderzoek naar de bereidheid om gebruik te maken van een bepaalde modaliteit, zoals de fiets. Deze technologie is toegespitst op gewenste inzichten van ruimtelijk strategen. In de toepassing kunnen ruimtelijke strategen als in een game inzicht krijgen in de impact van geplande ruimtelijke investeringen. De eindresultaten zijn visueel, kwantitatief en makkelijk te begrijpen. Op deze manier kan de bereikbaarheid van huidige of nieuwe inwoners worden gekoppeld aan bestemmingen, en kwantitatief en visueel geduid worden wat het effect is van plannen.

Vraagstukken als uitgangspunt

Een heldere en gedetailleerde use case is ontzettend belangrijk. Het doel en het kader van de gehele datastudie is namelijk nauw verbonden met de design keuzes van het datamodel. Voor het schetsen van deze context wordt samengewerkt met inhoudelijke samenwerkingspartners en ruimtelijke strategen/beleidsmakers die aan de slag gaan met de uiteindelijke resultaten.

Belang van een sterke basis

De resultaten van de analyses in dit proces worden gebruikt om aan investering onderhevige beslissingen op te onderbouwen. De resultaten zijn van zodanig belang dat het impact kan hebben op welke manier overheidsgeld besteed wordt. Dit belang is onderkend en weegt zwaar in de keuzes van diepgang op gebruikte databronnen en data verwerking.

Er wordt gebruik gemaakt van een breed scala aan databronnen. Bij de verwerking van de data wordt gekeken naar de licentie van de brondata, de geocodering, volledigheid en betrouwbaarheid van de bron. Daarnaast wordt de geografische locatie ter verificatie aangeboden voordat de analyses worden uitgevoerd.

Voor het routering netwerk wordt gebruik gemaakt van OpenStreetMap (OSM) en voor de voorzieningendata van DUO (open onderwijsdata), NS (NS API), het NDOV-loket, dataregister van de Nederlandse overheid en webscraping methoden. Toekomstige ruimtelijke plannen voor woningbouw, infrastructuur of zelfs toekomstige voorzieningen worden aangeleverd door de eindgebruiker en verwerkt door het data team.

Toepassing routering technologie

Net als betrouwbare data, is betrouwbare data verwerking cruciaal. Het is gelukt om nieuwe data-technologie te ontwikkelen met de flexibiliteit zodat ruimtelijke strategen als in een game de stad kunnen aanpassen. Deze technologie leunt sterk op accuraat en doordacht gebruik van massale routering berekeningen. Voor ieder adres wordt de bereikbaarheid berekend van de gewenste bestemmingen. Daarmee kan visueel op adresniveau, of geaggregeerd op ieder gewenst schaalniveau inzicht verschaft worden. De ruimtelijk strateeg kan de uitgangspositie op gedetailleerd niveau wijzigen en inzicht krijgen in het verschil tussen nu en de beoogde toekomst. Zowel wijzigingen aan de infrastructuur (brug/tunnel, snelfietsroute), als wijzigingen in de ruimtelijke omgeving (woningen, voorzieningen) kunnen worden verwerkt en doorgerekend.

In deze grafiek wordt getoond hoeveel inwoners van de gemeente Roermond binnen hoeveel minuten fietsen van het IC treinstation in Roermond wonen. De blauwe lijn toont het aantal inwoners en de oranje lijn deze inwoners geschaald naar reistijd bereidheid. Inwoners binnen de 5 minuten reistijd tellen voor 100% mee, terwijl de extra inwoners van 15 naar 20 minuten amper effect hebben op de oranje lijn.

Voor de modellering van reistijd bereidheid is gebruik gemaakt van onderzoek van Breda University of applied sciences. Deze onderzoekers hebben reistijd bereidheid voor fiets onderzocht, welke in nauwe samenwerking is verwerkt in de analyse modules. Daarmee wordt met het eindresultaat inzichtelijk in hoeverre inwoners daadwerkelijk bereid zijn om de fiets te pakken naar een bestemming. Dit wordt tevens gebruikt om inzichtelijk te maken of een geplande reistijd verbetering daadwerkelijk voldoende is voor mensen om de fiets te gaan pakken naar een bestemming.

In deze grafiek wordt getoond hoeveel inwoners per wijk met de fiets gebruik kunnen maken van het IC treinstation in Roermond. De donkerblauwe staaf toont welk percentage inwoners daadwerkelijk gebruik maakt van het IC treinstation.

Interpretatie resultaten

Om de werking van onze modules aan te tonen is een fictieve use case bedacht. Er is een directe achteruitgang van het IC station in Roermond toegevoegd aan het fietsnetwerk. Zie de lichtgroene lijn in bovenstaande viewer. In bovenstaande viewer kan een gebruiker netwerklijnen toevoegen, opwaarderen of verwijderen.

De eindresultaten zijn visueel en makkelijk te begrijpen. Geografische visualisaties tonen de daadwerkelijke bereikbaarheid van jou treinstation, stadscentrum, basisonderwijs, hoger onderwijs, werklocaties en meer. Grafieken tonen hoeveel meer mensen in het bereik komen van deze voorzieningen op buurt/wijk of gemeente niveau. Daarnaast is er een standaard proces opgesteld waar de ruimtelijk strateeg doorheen gelopen wordt. Bij iedere fase van het proces wordt de impact op de overkoepelende studie toegelicht. Daarnaast zijn de data-experts van StraTopo telefonisch en per mail bereikbaar voor toelichting.

Per buurt is het bereikbaarheid effect berekend van de in de bovenstaande afbeelding getoonde extra uitgang van het Station Roermond. Hiermee wordt dus getoond op welke inwoners deze fietsnetwerkinvestering effect zou hebben.

Over StraTopo

StraTopo focust zich op het maken, automatiseren en aanbieden van geo analyse modules. Door goed te luisteren, reflecteren en assisteren worden case specifieke geotools en visualisaties ontwikkelt die visie en verwachting kwantificeerbaar maken. Consultants van StraTopo assisteren met de toepassing, interpretatie, visualisatie of integratie van ontwikkelde tools en datasets. StraTopo focust zich sterk op de kwaliteit van de data, de verwerking en de visualisatie daarvan. Daarnaast staat in de werkprocessen van StraTopo centraal dat de eindgebruikers gedetailleerd inzien hoe de resultaten tot stand gekomen zijn.

Wij werken door aan een dataplatform en een geotoolbox met datasets en data verwerking tools die aangeboden worden op de markt. Zo kunnen andere partijen ook aan de slag met en bovenop de ontwikkelde innovaties.

Nieuwsgierig, of wordt je graag betrokken bij de doorontwikkelingen? Neem contact op met Sven Reulen via s.reulen@stratopo.nl.

Neem contact op